9 Nozawa Line Hokuryu-ko iriguchi(Hokuryu-ko lake) timetable | 9 Nozawa Line timetable | Timetable | Route bus | Nagaden Bus
  


   

Hokuryu-ko iriguchi(Hokuryu-ko lake) timetable

Going to Nozawa grand hotel area

Iiyama Stn. - Kijima - Nakamura - Sekizawa - Nozawa grand hotel
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7

36 Nozawa grand hotel

8

46 Nozawa grand hotel

46 Nozawa grand hotel

9

23 Nozawa grand hotel

23 Nozawa grand hotel

10
11

23 Nozawa grand hotel

23 Nozawa grand hotel

12
13
14

03 Nozawa grand hotel

03 Nozawa grand hotel

15

53 Nozawa grand hotel

53 Nozawa grand hotel

16
17

03 Nozawa grand hotel

56 Nozawa grand hotel

56 Nozawa grand hotel

18
19
20
21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7

36 Nozawa grand hotel

8

46 Nozawa grand hotel

9

23 Nozawa grand hotel

10
11

23 Nozawa grand hotel

12
13
14

03 Nozawa grand hotel

15

53 Nozawa grand hotel

16
17

03 Nozawa grand hotel

56 Nozawa grand hotel

18
19
20
21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8

46 Nozawa grand hotel

9

23 Nozawa grand hotel

10
11

23 Nozawa grand hotel

12
13
14

03 Nozawa grand hotel

15

53 Nozawa grand hotel

16
17

56 Nozawa grand hotel

18
19
20
21
22
23

For Obon holiday period (8/13-8/16), New Year holidays (12/29-1/3), it will travel in Saturday, holiday and the Timetable.

Going to Iiyama Stn. area

Nozawa grand hotel - Sekizawa - Nakamura - Kijima - Iiyama Stn.
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7

16 Iiyama Stn.

16 Iiyama Stn.

8

01 Iiyama Stn.

01 Iiyama Stn.

9

11 Iiyama Stn.

46 Iiyama Stn.

11 Iiyama Stn.

46 Iiyama Stn.

10
11

51 Iiyama Stn.

51 Iiyama Stn.

12
13
14

31 Iiyama Stn.

31 Iiyama Stn.

15
16

21 Iiyama Stn.

21 Iiyama Stn.

17

26 Iiyama Stn.

18
19
20
21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7

16 Iiyama Stn.

8

01 Iiyama Stn.

9

11 Iiyama Stn.

46 Iiyama Stn.

10
11

51 Iiyama Stn.

12
13
14

31 Iiyama Stn.

15
16

21 Iiyama Stn.

17

26 Iiyama Stn.

18
19
20
21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7

16 Iiyama Stn.

8

01 Iiyama Stn.

9

11 Iiyama Stn.

46 Iiyama Stn.

10
11

51 Iiyama Stn.

12
13
14

31 Iiyama Stn.

15
16

21 Iiyama Stn.

17
18
19
20
21
22
23

For Obon holiday period (8/13-8/16), New Year holidays (12/29-1/3), it will travel in Saturday, holiday and the Timetable.