20 kanbayashi line Miyoshicho timetables | 20 kanbayashi line timetables | Timetable | Route bus | Nagaden Bus
  


   

Miyoshicho timetable

Going to Snow monkey park area

Shinshu-Nakano Station - Nakamachi - Haramachi(Temporary bus stop) - Aeon nakano-ten mae - Yudanaka Stn. - Shibu onsen - Snow monkey park
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7
8
9

00 Snow monkey park

00 Snow monkey park

10

05 Snow monkey park

05 Snow monkey park

11

20 Snow monkey park

20 Snow monkey park

12

40 Snow monkey park

40 Snow monkey park

13
14
15

25 Snow monkey park

25 Snow monkey park

16
17
18

05 Snow monkey park

05 Snow monkey park

19
20
21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7
8
9

00 Snow monkey park

10

05 Snow monkey park

11

20 Snow monkey park

12

40 Snow monkey park

13
14
15

25 Snow monkey park

16
17
18

05 Snow monkey park

19
20
21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8
9

00 Snow monkey park

10

05 Snow monkey park

11

20 Snow monkey park

12

40 Snow monkey park

13
14
15

25 Snow monkey park

16
17
18

05 Snow monkey park

19
20
21
22
23

Going to Nakano Stn./Yudanaka Stn. area

Snow monkey park - Shibu onsen - Yudanaka Stn. - Aeon nakano-ten mae - Haramachi(Temporary bus stop) - Nakamachi - Shinshu-Nakano Station
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7

31 Nakano Stn.

31 Nakano Stn.

8

56 Nakano Stn.

56 Nakano Stn.

9
10

29 Nakano Stn.

29 Nakano Stn.

11

34 Nakano Stn.

34 Nakano Stn.

12

49 Nakano Stn.

49 Nakano Stn.

13
14

09 Nakano Stn.

09 Nakano Stn.

15
16

54 Nakano Stn.

54 Nakano Stn.

17
18
19
20
21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7

31 Nakano Stn.

8

56 Nakano Stn.

9
10

29 Nakano Stn.

11

34 Nakano Stn.

12

49 Nakano Stn.

13
14

09 Nakano Stn.

15
16

54 Nakano Stn.

17
18
19
20
21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7

31 Nakano Stn.

8

56 Nakano Stn.

9
10

29 Nakano Stn.

11

34 Nakano Stn.

12

49 Nakano Stn.

13
14

09 Nakano Stn.

15
16

54 Nakano Stn.

17
18
19
20
21
22
23