20 kanbayashi line Shibu onsen timetables | 20 kanbayashi line timetables | Timetable | Route bus | Nagaden Bus
  


   

Shibu onsen timetable

Going to Snow monkey park area

Shinshu-Nakano Station - Nakamachi - Haramachi(Temporary bus stop) - Aeon nakano-ten mae - Yudanaka Stn. - Shibu onsen - Snow monkey park
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7
8
9

37 Snow monkey park

37 Snow monkey park

10

47 Snow monkey park

47 Snow monkey park

11

57 Snow monkey park

57 Snow monkey park

12
13

17 Snow monkey park

17 Snow monkey park

14
15
16

02 Snow monkey park

02 Snow monkey park

17
18

42 Snow monkey park

42 Snow monkey park

19
20
21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7
8
9

37 Snow monkey park

10

47 Snow monkey park

11

57 Snow monkey park

12
13

17 Snow monkey park

14
15
16

02 Snow monkey park

17
18

42 Snow monkey park

19
20
21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8
9

37 Snow monkey park

10

47 Snow monkey park

11

57 Snow monkey park

12
13

17 Snow monkey park

14
15
16

02 Snow monkey park

17
18

42 Snow monkey park

19
20
21
22
23

Going to Nakano Stn./Yudanaka Stn. area

Snow monkey park - Shibu onsen - Yudanaka Stn. - Aeon nakano-ten mae - Haramachi(Temporary bus stop) - Nakamachi - Shinshu-Nakano Station
TimetableWeekdayHoliday
5
6

54 Nakano Stn.

54 Nakano Stn.

7
8

19 Nakano Stn.

19 Nakano Stn.

9

52 Nakano Stn.

52 Nakano Stn.

10

57 Nakano Stn.

57 Nakano Stn.

11
12

12 Nakano Stn.

12 Nakano Stn.

13

32 Nakano Stn.

32 Nakano Stn.

14
15
16

17 Nakano Stn.

17 Nakano Stn.

17
18

57 Yudanaka Stn.

57 Yudanaka Stn.

19
20
21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6

54 Nakano Stn.

7
8

19 Nakano Stn.

9

52 Nakano Stn.

10

57 Nakano Stn.

11
12

12 Nakano Stn.

13

32 Nakano Stn.

14
15
16

17 Nakano Stn.

17
18

57 Yudanaka Stn.

19
20
21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6

54 Nakano Stn.

7
8

19 Nakano Stn.

9

52 Nakano Stn.

10

57 Nakano Stn.

11
12

12 Nakano Stn.

13

32 Nakano Stn.

14
15
16

17 Nakano Stn.

17
18

57 Yudanaka Stn.

19
20
21
22
23