20 kanbayashi line Sunadome timetables | 20 kanbayashi line timetables | Timetable | Route bus | Nagaden Bus
  


   

Sunadome timetable

Going to Snow monkey park area

Shinshu-Nakano Station - Nakamachi - Haramachi(Temporary bus stop) - Aeon nakano-ten mae - Yudanaka Stn. - Shibu onsen - Snow monkey park
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7
8
9

40 Snow monkey park

40 Snow monkey park

10

50 Snow monkey park

50 Snow monkey park

11
12

00 Snow monkey park

00 Snow monkey park

13

20 Snow monkey park

20 Snow monkey park

14
15
16

05 Snow monkey park

05 Snow monkey park

17
18

45 Snow monkey park

45 Snow monkey park

19
20
21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7
8
9

40 Snow monkey park

10

50 Snow monkey park

11
12

00 Snow monkey park

13

20 Snow monkey park

14
15
16

05 Snow monkey park

17
18

45 Snow monkey park

19
20
21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8
9

40 Snow monkey park

10

50 Snow monkey park

11
12

00 Snow monkey park

13

20 Snow monkey park

14
15
16

05 Snow monkey park

17
18

45 Snow monkey park

19
20
21
22
23

Going to Nakano Stn./Yudanaka Stn. area

Snow monkey park - Shibu onsen - Yudanaka Stn. - Aeon nakano-ten mae - Haramachi(Temporary bus stop) - Nakamachi - Shinshu-Nakano Station
TimetableWeekdayHoliday
5
6

50 Nakano Stn.

50 Nakano Stn.

7
8

15 Nakano Stn.

15 Nakano Stn.

9

48 Nakano Stn.

48 Nakano Stn.

10

53 Nakano Stn.

53 Nakano Stn.

11
12

08 Nakano Stn.

08 Nakano Stn.

13

28 Nakano Stn.

28 Nakano Stn.

14
15
16

13 Nakano Stn.

13 Nakano Stn.

17
18

53 Yudanaka Stn.

53 Yudanaka Stn.

19
20
21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6

50 Nakano Stn.

7
8

15 Nakano Stn.

9

48 Nakano Stn.

10

53 Nakano Stn.

11
12

08 Nakano Stn.

13

28 Nakano Stn.

14
15
16

13 Nakano Stn.

17
18

53 Yudanaka Stn.

19
20
21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6

50 Nakano Stn.

7
8

15 Nakano Stn.

9

48 Nakano Stn.

10

53 Nakano Stn.

11
12

08 Nakano Stn.

13

28 Nakano Stn.

14
15
16

13 Nakano Stn.

17
18

53 Yudanaka Stn.

19
20
21
22
23