Nagata, Oyagawa line Hokushin general hospital timetable | Nagata, Oyagawa line timetable | Timetable | Route bus | Nagaden Bus
  


   

Hokushin general hospital timetable

Going to Oyagawa area

Shinshu-Nakano Station - Yoshida - Angenji - Hamatsu koen iriguchi - Kamiimai - Kaesa Stn. - Toyota shisho - Nagata - Oyagawa
TimetableWeekdayHoliday
5
6

51 Oyagawa

7

56 Oyagawa

56 Oyagawa

8
9
10

41 Oyagawa

41 Oyagawa

11
12

46 Oyagawa

13
14
15
16

46 Oyagawa

46 Oyagawa

17
18

14 Oyagawa

19
20
21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6

51 Oyagawa

7

56 Oyagawa

8
9
10

41 Oyagawa

11
12

46 Oyagawa

13
14
15
16

46 Oyagawa

17
18

14 Oyagawa

19
20
21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7

56 Oyagawa

8
9
10

41 Oyagawa

11
12
13
14
15
16

46 Oyagawa

17
18
19
20
21
22
23

The year-end and New Year vacation (from December 29 to January 3) and Obon holiday vacation (from August 13 to August 16) will travel with diamond on Saturday, holiday.

Going to Shinshu-Nakano Station area

Oyagawa - Nagata - Toyota shisho - Kaesa Stn. - Kamiimai - Hamatsu koen iriguchi - Angenji - Yoshida - Shinshu-Nakano Station
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7

38 Shinshu-Nakano Station

38 Shinshu-Nakano Station

8

18 Shinshu-Nakano Station

9

23 Shinshu-Nakano Station

23 Shinshu-Nakano Station

10
11
12

08 Shinshu-Nakano Station

08 Shinshu-Nakano Station

13
14

08 Shinshu-Nakano Station

15
16
17
18

18 Shinshu-Nakano Station

18 Shinshu-Nakano Station

19
20
21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7

38 Shinshu-Nakano Station

8

18 Shinshu-Nakano Station

9

23 Shinshu-Nakano Station

10
11
12

08 Shinshu-Nakano Station

13
14

08 Shinshu-Nakano Station

15
16
17
18

18 Shinshu-Nakano Station

19
20
21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7

38 Shinshu-Nakano Station

8
9

23 Shinshu-Nakano Station

10
11
12

08 Shinshu-Nakano Station

13
14
15
16
17
18

18 Shinshu-Nakano Station

19
20
21
22
23

The year-end and New Year vacation (from December 29 to January 3) and Obon holiday vacation (from August 13 to August 16) will travel with diamond on Saturday, holiday.