Yashiro Suzaka Line Kiyono timetable | Yashiro Suzaka Line timetable | Timetable | Route bus | Nagaden Bus
  


   

Kiyono timetable

Going to Matsushiro Stn./Yashiro Stn./Matsushiro koko area

Suzaka Stn. → Matsushiro Stn., Yashiro Stn.
TimetableWeekdayHoliday
5
6

56 Yashiro Stn. high speed service

56 Yashiro Stn. high speed service

7

26 Yashiro Stn. high speed service

26 Yashiro Stn. high speed service

8

21 Yashiro Stn. high speed service

21 Yashiro Stn. high speed service

9

11 Yashiro Stn.

11 Yashiro Stn.

10

56 Yashiro Stn.

56 Yashiro Stn.

11
12

41 Yashiro Stn.

41 Yashiro Stn.

13
14

31 Yashiro Stn.

31 Yashiro Stn.

15
16

06 Yashiro Stn.

06 Yashiro Stn.

50 Yashiro Stn.

50 Yashiro Stn.

06 Yashiro Stn.

50 Yashiro Stn.

17
18

33 Yashiro Stn.

33 Yashiro Stn.

33 Yashiro Stn.

19

34 Yashiro Stn.

34 Yashiro Stn.

20

46 Yashiro Stn.

46 Yashiro Stn.

21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6

56 Yashiro Stn. high speed service

7

26 Yashiro Stn. high speed service

8

21 Yashiro Stn. high speed service

9

11 Yashiro Stn.

10

56 Yashiro Stn.

11
12

41 Yashiro Stn.

13
14

31 Yashiro Stn.

15
16

06 Yashiro Stn.

06 Yashiro Stn.

50 Yashiro Stn.

50 Yashiro Stn.

17
18

33 Yashiro Stn.

33 Yashiro Stn.

19

34 Yashiro Stn.

20

46 Yashiro Stn.

21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6

56 Yashiro Stn. high speed service

7

26 Yashiro Stn. high speed service

8

21 Yashiro Stn. high speed service

9

11 Yashiro Stn.

10

56 Yashiro Stn.

11
12

41 Yashiro Stn.

13
14

31 Yashiro Stn.

15
16

06 Yashiro Stn.

50 Yashiro Stn.

17
18

33 Yashiro Stn.

19

34 Yashiro Stn.

20

46 Yashiro Stn.

21
22
23

Going to Suzaka Stn./Matsushiro Stn./Matsushiro koko area

Yashiro Stn., Matsushiro Stn. → Suzaka Stn.
TimetableWeekdayHoliday
5
6

29 Matsushiro Stn. high speed service

29 Matsushiro Stn. high speed service

7

39 Matsushiro koko high speed service

39 Matsushiro Stn. high speed service

39 Matsushiro Stn. high speed service

8

22 Matsushiro Stn. high speed service

22 Matsushiro Stn. high speed service

22 Matsushiro Stn. high speed service

9

24 Matsushiro Stn.

24 Matsushiro Stn.

10

44 Suzaka Stn.

44 Suzaka Stn.

11
12

19 Matsushiro Stn.

19 Matsushiro Stn.

13
14

08 Suzaka Stn.

08 Suzaka Stn.

15
16

28 Suzaka Stn.

28 Suzaka Stn.

28 Suzaka Stn.

17

13 Suzaka Stn.

53 Suzaka Stn.

13 Suzaka Stn.

53 Suzaka Stn.

18
19

23 Suzaka Stn.

23 Suzaka Stn.

20

33 Suzaka Stn.

33 Suzaka Stn.

21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6

29 Matsushiro Stn. high speed service

7

39 Matsushiro koko high speed service

39 Matsushiro Stn. high speed service

8

22 Matsushiro Stn. high speed service

22 Matsushiro Stn. high speed service

9

24 Matsushiro Stn.

10

44 Suzaka Stn.

11
12

19 Matsushiro Stn.

13
14

08 Suzaka Stn.

15
16

28 Suzaka Stn.

28 Suzaka Stn.

17

13 Suzaka Stn.

53 Suzaka Stn.

18
19

23 Suzaka Stn.

20

33 Suzaka Stn.

21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6

29 Matsushiro Stn. high speed service

7

39 Matsushiro Stn. high speed service

8

22 Matsushiro Stn. high speed service

9

24 Matsushiro Stn.

10

44 Suzaka Stn.

11
12

19 Matsushiro Stn.

13
14

08 Suzaka Stn.

15
16

28 Suzaka Stn.

17

13 Suzaka Stn.

53 Suzaka Stn.

18
19

23 Suzaka Stn.

20

33 Suzaka Stn.

21
22
23