Yashiro Suzaka Line JA anzu-ten mae timetable | Yashiro Suzaka Line timetable | Timetable | Route bus | Nagaden Bus
  














 



  

JA anzu-ten mae timetable

Going to Matsushiro Stn./Yashiro Stn./Matsushiro koko area

Suzaka Stn. → Matsushiro Stn., Yashiro Stn.
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7
8
9

18 Yashiro Stn.

18 Yashiro Stn.

10
11

04 Yashiro Stn.

04 Yashiro Stn.

12

49 Yashiro Stn.

49 Yashiro Stn.

13
14

39 Yashiro Stn.

39 Yashiro Stn.

15
16

13 Yashiro Stn.

13 Yashiro Stn.

57 Yashiro Stn.

57 Yashiro Stn.

13 Yashiro Stn.

57 Yashiro Stn.

17
18

40 Yashiro Stn.

40 Yashiro Stn.

40 Yashiro Stn.

19

41 Yashiro Stn.

41 Yashiro Stn.

20

53 Yashiro Stn.

53 Yashiro Stn.

21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7
8
9

18 Yashiro Stn.

10
11

04 Yashiro Stn.

12

49 Yashiro Stn.

13
14

39 Yashiro Stn.

15
16

13 Yashiro Stn.

13 Yashiro Stn.

57 Yashiro Stn.

57 Yashiro Stn.

17
18

40 Yashiro Stn.

40 Yashiro Stn.

19

41 Yashiro Stn.

20

53 Yashiro Stn.

21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8
9

18 Yashiro Stn.

10
11

04 Yashiro Stn.

12

49 Yashiro Stn.

13
14

39 Yashiro Stn.

15
16

13 Yashiro Stn.

57 Yashiro Stn.

17
18

40 Yashiro Stn.

19

41 Yashiro Stn.

20

53 Yashiro Stn.

21
22
23

Going to Suzaka Stn./Matsushiro Stn./Matsushiro koko area

Yashiro Stn., Matsushiro Stn. → Suzaka Stn.
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7
8
9

15 Matsushiro Stn.

15 Matsushiro Stn.

10

35 Suzaka Stn.

35 Suzaka Stn.

11
12

10 Matsushiro Stn.

10 Matsushiro Stn.

13
14

00 Suzaka Stn.

00 Suzaka Stn.

15
16

20 Suzaka Stn.

20 Suzaka Stn.

20 Suzaka Stn.

17

05 Suzaka Stn.

45 Suzaka Stn.

05 Suzaka Stn.

45 Suzaka Stn.

18
19

15 Suzaka Stn.

15 Suzaka Stn.

20

25 Suzaka Stn.

25 Suzaka Stn.

21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7
8
9

15 Matsushiro Stn.

10

35 Suzaka Stn.

11
12

10 Matsushiro Stn.

13
14

00 Suzaka Stn.

15
16

20 Suzaka Stn.

20 Suzaka Stn.

17

05 Suzaka Stn.

45 Suzaka Stn.

18
19

15 Suzaka Stn.

20

25 Suzaka Stn.

21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8
9

15 Matsushiro Stn.

10

35 Suzaka Stn.

11
12

10 Matsushiro Stn.

13
14

00 Suzaka Stn.

15
16

20 Suzaka Stn.

17

05 Suzaka Stn.

45 Suzaka Stn.

18
19

15 Suzaka Stn.

20

25 Suzaka Stn.

21
22
23