Yashiro Suzaka Line Inoue shogakko timetable | Yashiro Suzaka Line timetable | Timetable | Route bus | Nagaden Bus
  














 



  

Inoue shogakko timetable

Going to Matsushiro Stn./Yashiro Stn./Matsushiro koko area

Suzaka Stn. → Matsushiro Stn., Yashiro Stn.
TimetableWeekdayHoliday
5

56 Matsushiro Stn. high speed service

56 Matsushiro Stn. high speed service

6

36 Yashiro Stn. high speed service

36 Yashiro Stn. high speed service

7

18 Matsushiro koko high speed service

18 Matsushiro Stn. high speed service

18 Matsushiro Stn. high speed service

8

21 Yashiro Stn.

21 Yashiro Stn.

9

56 Matsushiro Stn.

56 Matsushiro Stn.

10
11

51 Yashiro Stn.

51 Yashiro Stn.

12
13

41 Yashiro Stn.

41 Yashiro Stn.

14
15

06 Yashiro Stn.

06 Yashiro Stn.

51 Yashiro Stn.

51 Yashiro Stn.

06 Yashiro Stn.

51 Yashiro Stn.

16

31 Matsushiro Stn.

31 Matsushiro Stn.

17

28 Yashiro Stn.

28 Yashiro Stn.

28 Yashiro Stn.

18

38 Yashiro Stn.

38 Yashiro Stn.

19

56 Yashiro Stn.

56 Yashiro Stn.

20

56 Matsushiro Stn.

56 Matsushiro Stn.

21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5

56 Matsushiro Stn. high speed service

6

36 Yashiro Stn. high speed service

7

18 Matsushiro koko high speed service

18 Matsushiro Stn. high speed service

8

21 Yashiro Stn.

9

56 Matsushiro Stn.

10
11

51 Yashiro Stn.

12
13

41 Yashiro Stn.

14
15

06 Yashiro Stn.

06 Yashiro Stn.

51 Yashiro Stn.

51 Yashiro Stn.

16

31 Matsushiro Stn.

17

28 Yashiro Stn.

28 Yashiro Stn.

18

38 Yashiro Stn.

19

56 Yashiro Stn.

20

56 Matsushiro Stn.

21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5

56 Matsushiro Stn. high speed service

6

36 Yashiro Stn. high speed service

7

18 Matsushiro Stn. high speed service

8

21 Yashiro Stn.

9

56 Matsushiro Stn.

10
11

51 Yashiro Stn.

12
13

41 Yashiro Stn.

14
15

06 Yashiro Stn.

51 Yashiro Stn.

16

31 Matsushiro Stn.

17

28 Yashiro Stn.

18

38 Yashiro Stn.

19

56 Yashiro Stn.

20

56 Matsushiro Stn.

21
22
23

Going to Suzaka Stn./Matsushiro Stn./Matsushiro koko area

Yashiro Stn., Matsushiro Stn. → Suzaka Stn.
TimetableWeekdayHoliday
5
6

52 Suzaka Stn. high speed service

52 Suzaka Stn. high speed service

7

27 Suzaka Stn. high speed service

27 Suzaka Stn. high speed service

8

02 Suzaka Stn. high speed service

38 Suzaka Stn.

02 Suzaka Stn. high speed service

38 Suzaka Stn.

9

38 Suzaka Stn.

38 Suzaka Stn.

10

18 Suzaka Stn.

18 Suzaka Stn.

11

34 Suzaka Stn.

34 Suzaka Stn.

12
13

18 Suzaka Stn.

18 Suzaka Stn.

14

58 Suzaka Stn.

58 Suzaka Stn.

15
16
17

27 Suzaka Stn.

27 Suzaka Stn.

27 Suzaka Stn.

18

03 Suzaka Stn.

43 Suzaka Stn.

03 Suzaka Stn.

43 Suzaka Stn.

19
20

13 Suzaka Stn.

13 Suzaka Stn.

21

23 Suzaka Stn.

23 Suzaka Stn.

22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6

52 Suzaka Stn. high speed service

7

27 Suzaka Stn. high speed service

8

02 Suzaka Stn. high speed service

38 Suzaka Stn.

9

38 Suzaka Stn.

10

18 Suzaka Stn.

11

34 Suzaka Stn.

12
13

18 Suzaka Stn.

14

58 Suzaka Stn.

15
16
17

27 Suzaka Stn.

27 Suzaka Stn.

18

03 Suzaka Stn.

43 Suzaka Stn.

19
20

13 Suzaka Stn.

21

23 Suzaka Stn.

22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6

52 Suzaka Stn. high speed service

7

27 Suzaka Stn. high speed service

8

02 Suzaka Stn. high speed service

38 Suzaka Stn.

9

38 Suzaka Stn.

10

18 Suzaka Stn.

11

34 Suzaka Stn.

12
13

18 Suzaka Stn.

14

58 Suzaka Stn.

15
16
17

27 Suzaka Stn.

18

03 Suzaka Stn.

43 Suzaka Stn.

19
20

13 Suzaka Stn.

21

23 Suzaka Stn.

22
23